• Home
 • General Information

General Information

General Information

Meeting
name:
65th Annual Meeting of the Japanese Society of Neurology and 19th Asian Oceanian Congress of Neurology (AOCN2024)
Theme:
Hub of Neurology in Asia & Oceania
Congress
President:
Tatsushi Toda, M.D., Ph.D.
Professor and Chairman
Department of Neurology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Japan
Vice
President:
Takanori Yokota, M.D., Ph.D.
Professor and Chairman
Department of Neurology and Neurological Science, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, Japan
Date:
May 29 (Wed) to June 1 (Sat), 2024
Venue:
Tokyo International Forum
5-1 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan
tel. +81- (0)3-5221-9000 (main)

Head Quarters Office

Department of Neurology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo

JSN Secretariat

The Japanese Society of Neurology Office

Congress Secretariat

c/o Convention Linkage, Inc.
2 Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075, JAPAN
tel: +81-3-3263-8688 fax: +81-3-3263-8687
e-mail: neuro2024@c-linkage.co.jp

Organizing Committee of the Japanese Society of Neurology

 • Masashi Aoki
 • Nobutaka Hattori
 • Masahisa Katsuno
 • Satoshi Kuwabara
 • Hideki Mochizuki
 • Kazutoshi Nishiyama
 • Osamu Onodera
 • Aki Sato
 • Ryosuke Takahashi
 • Tatsushi Toda
 • Yoshikazu Ugawa

Scientific Program Committee of the 65th Annual Meeting of the Japanese Society of Neurology

(alphabetical order by last name)

 • Ikuko Aiba
 • Tetsuo Ando
 • Masashi Aoki
 • Masashi Hamada
 • Ritsuko Hanajima
 • Takashi Hanakawa
 • Takafumi Hasegawa
 • Noriaki Hattori
 • Makoto Higuchi
 • Teruyuki Hirano
 • Kyoko Hoshino
 • Tadashi Ichikawa
 • Takeshi Ikeuchi
 • Haruhisa Inoue
 • Kinya Ishikawa
 • Hiroyuki Ishiura
 • Noriko Isobe
 • Yoshiaki Ito
 • Atsushi Iwata
 • Yuishin Izumi
 • Kenichi Kaida
 • Osamu Kano
 • Kazumi Kimura
 • Kazuo Kitagawa
 • Hisatomo Kowa
 • Hisanori Kowa
 • Satoshi Kuwabara
 • Tstsuya Maeda
 • Etsuro Matsubara
 • Riki Matsumoto
 • Hiroyuki Murai
 • Hideto Nakajima
 • Masayuki Nakamori
 • Tojo Nakayama
 • Noriko Nishikawa
 • Ichizo Nishino
 • Kinji Ohno
 • Hideyuki Okano
 • Hitoshi Okazawa
 • Tatsusada Okuno
 • Osamu Onodera
 • Satoshi Osaka
 • Shinji Saiki
 • Yuko Saito
 • Katsuya Sato
 • Kenji Sekiguchi
 • Yoshiki Sekijima
 • Mamoru Shibata
 • Kazuma Sugie
 • Keisuke Suzuki
 • Naoko Tachibana
 • Yuji Takahashi
 • Ryosuke Takahashi
 • Hiroshi Takashima
 • Yasuo Terao
 • Tatsushi Toda
 • Takahiko Tokuda
 • Masahiko Tomiyama
 • Yoshikazu Ugawa
 • Hirohisa Watanabe
 • Ichiro Yabe
 • Koji Yamanaka
 • Yoshihisa Yamano
 • Takanori Yokota
 • Mari Yoshida
 • Wataru Satake (Secretariat)